Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bắc Giang: Năm 2022, 100% nhà ở cá nhân, hộ gia đình và trụ sở cơ quan, tổ chức được gán địa chỉ số

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2037/UBND-KGVX ngày 10/5/2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia nhằm cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu năm 2022, 100% nhà ở cá nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan, tổ chức được thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số; khuyến khích thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội. 100% chủ sở hữu/người quản lý nhà ở cá nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan, tổ chức được thông báo thông tin Mã địa chỉ số; khuyến khích thông báo cho các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 04 nội dung, giải pháp triển khai thực hiện:

Thứ nhất, thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng tại Phụ lục II của Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào CSDL địa chỉ số của tỉnh. Một địa chỉ số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản.

Thứ hai, triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hỏa…

Thứ ba, thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số đến chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gán địa chỉ.

Thứ tư, tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn về nền tảng địa chỉ số quốc gia để giới thiệu chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả hoạt động của nền tảng địa chỉ số, hướng dẫn sử dụng; các nội dung khác liên quan đến phát triển và sử dụng nền tảng địa chỉ số.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Bưu điện tỉnh Bắc Giang thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số để phát triển nền tảng bản đồ số, nền tảng địa chỉ số của tỉnh.

Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin về đối tượng theo Phụ lục II của Quyết định số 392/QĐ-BTTTT. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng nền tảng địa chỉ số trong triển khai công tác quản lý của đơn vị phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Bưu điện tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức truyền thông về Nền tảng địa chỉ số để chủ địa chỉ, người đang sử dụng, khai thác địa chỉ biết, sử dụng, tạo thói quen sử dụng địa chỉ số trong xã hội, phát triển nền tảng địa chỉ số, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số để thu thập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành.