Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tin tức

none

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 09/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 07, 08/2016

Tặng Giấy khen Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng GIấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 05/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các CBCNV thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 06/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 04/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các CBCNV thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phất triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2014-2015 cho đơn vị trực thuộc

Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam "Đã có thành...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 03/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 02/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Quyết định tặng Giấy khen Tổng công ty cho CBCNV nghỉ hưu tháng 01/2016

Tặng Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân thuộc Tổng công ty "Đã có thành tích góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt...

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015 đối với tập thể

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2015 cho tập thể

Hướng dẫn tổng kết thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2015 đối với các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty

Hướng dẫn đề nghị khen thưởng năm 2015 đối với cá nhân

Hướng dẫn khen thưởng năm 2015 đối với cá nhân

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối Cơ quan Tổng công ty năm 2015 cho cá nhân

Hướng dẫn các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty bình xét khen thưởng năm 2015 cho cá nhân

Hướng dẫn đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng giai đoạn (xét trong năm 2016)

Hướng dẫn các đơn vị đề nghị tặng: Danh hiệu Chiến sĩ thị đua Bộ Thông tin và Truyền thông; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ thông tin và...