Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
ISo-Alpha-2 Mã : LI Danh mục hàng cấm gửi 01/01/1996 01/01/1996
ISo-Alpha-2 Mã: LV Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
ISO Alpha-2 Mã: KZ Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2000 01/01/2000
ISO Alpha-2 Mã: IT Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
Mã ISO Alpha –2: IE Danh mục hàng cấm gửi 01/06/2002 01/06/2002
ISO Alpha-2 Mã: IS Danh mục hàng cấm gửi 01/05/2001 01/05/2001
ISO Alpha-2 Mã: HU Danh mục hàng cấm gửi 01/03/1999 01/03/1999
IISO Alpha-2 Mã: GR Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
ISO Alpha-2 Mã: DO Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007
ISO Alpha-2 Mã: DK Danh mục hàng cấm gửi 01/01/2007 01/01/2007