Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách văn bản pháp lý

none
Tên văn bản pháp lý Số/ Ký hiệu Tên nhóm Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
01/CTLT-BĐVN-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 02/01/2019 02/01/2019
42/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 20/02/2019 20/02/2019
07/CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 17/01/2019 17/01/2019
04/HD-CĐTCTBĐ Văn bản của Tổ chức Công đoàn 12/01/2019 12/01/2019
02/CĐTCTBĐ-TĐTT Văn bản của Tổ chức Công đoàn 02/01/2019 02/01/2019
1945/QĐ-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 21/11/2018 21/11/2018
854/QĐ-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 04/06/2018 04/06/2018
14/2018/TT-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 15/10/2018 01/12/2018
12/2018/TT-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 15/10/2018 01/12/2018
36/2017/TT-BTTTT Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực bưu chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2017 15/01/2018